Sammanfattning av perioden

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 483,5 MSEK (221,1 MSEK), motsvarande en ökning om 119% (218%)
 • Operationell EBITDA uppgick till 97,0 MSEK (57,0 MSEK), motsvarande en ökning om 70%, respektive en EBITDA-marginal om 20,1% (25,5%). Justeringarna avser en icke-kassaflödespåverkad verkligt värde (lager) justering om 13,2 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8% (-1%)
 • Operationell EBIT uppgick till 84,3 MSEK (58,0 MSEK), motsvarande en ökning om 45% respektive enEBIT-marginal om 17,4% (26,0%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,3 MSEK (10,8 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 158 111 805 aktier (118 038 475 aktier) 0,15 SEK (0,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 MSEK (33,5 MSEK)
 • Per den 30 september 2022 uppgick likvida medel till 194,3 MSEK (138,1 MSEK)

Första 9 månaderna: 1 januari – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 332,1 MSEK (515,2 MSEK), motsvarande en ökning om 159% (270%)
 • Operationell EBITDA uppgick till 310,4 MSEK (141,9 MSEK), motsvarande en ökning om 119% respektive en EBITDA-marginal om 23,2% (27,4%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet om 11,2 MSEK (15,9 MSEK) samt en icke-kassaflödespåverkad verkligt värde justering om30,7 MSEK (40,4 MSEK)
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 7% (21%)
 • Operationell EBIT uppgick till 273,4 MSEK (139,1 MSEK), motsvarande en ökning om 97% respektive en EBIT-marginal om 20,5% (26,9%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 127,2 MSEK (34,9 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på154 275 661 aktier (109 862 347 aktier) 0,82 SEK (0,32 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,7 MSEK (89,5 MSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 8,9 MSEK (8,2 MSEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Swedencare har verkställt betalningen av tilläggsköpeskilling på 290,4 MSEK (27,5 MUSD) i samband med förvärvet av NaturVet.

NutraVet har förlängt ett långsiktigt avtal med Europas största veterinärgrupp för att leverera premiumtillskotts-sortimentet, VetPro, i Storbritannien och Irland fram till 2029.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

En extra bolagsstämma ägde rum den 19 oktober 2022. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram för anställda nyckelpersoner i Swedencare-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 415 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. 415 000 teckningsoptioner motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,26 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

 • Investerar kontakt

  Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!