Sammanfattning av perioden

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2022

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 377,7 MSEK (133,9 MSEK), motsvarande en ökning om 182%
 • Operationell EBITDA uppgick till 94,7 MSEK (36,7 MSEK), motsvarande en ökning om 158%, respektive en operationell EBITDA-marginal om 24,9% (27,4%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet om 11,2 MSEK samt en redovisningsteknisk varulagerjustering om 25,6 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 7%
 • Operationell EBIT uppgick till 75,0 MSEK (36,1 MSEK), motsvarande en ökning om 108% respektive en operationell EBIT-marginal om 19,7% (26,9%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,5 MSEK (8,9 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 146 475 502 aktier 0,08 SEK (0,08 SEK)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,6 MSEK (10,9 MSEK)

Per den 31 mars 2022 uppgick likvida medel till 277,3 MSEK (162,5 MSEK)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Swedencare AB (publ) förvärvar det ledande amerikanska pet supplement bolaget NaturVet vilket slutfördes 1 februari. Köpeskillingen om totalt 4 181 MSEK erlades genom en kontantlikvid om 3 750 MSEK och en apportemission om 431 MSEK.
 • Swedencare AB (publ) förvärvar det italienska pet healthcare-bolaget Innovet inriktad på veterinärsegmentet vilket slutfördes 1 mars. Köpeskillingen om totalt 526 MSEK erlades genom en kontantlikvid om 449 MSEK och en apportemission om 77 MSEK.
 • Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 35,5 miljoner aktier och tillförs härigenom 3 550 MSEK som, efter emissionskostnader på 16,5 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 3 533,5 MSEK för att delfinansiera förvärven av NaturVet och Innovet.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalet utgång att kommentera.

* Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1 som genomfördes i maj 2021

 • Investerar kontakt

  Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!