Sammanfattning av perioden

“Samarbetsprojekt inom gruppen skapar nya affärer- allt är förberett för ett starkt avslut på året…

Det tredje kvartalets omsättning om 221 MSEK innebar en ökning med 218% jämfört med Q3 2020 samtidigt som den justerade EBITDA-resultatet ökade med 154% till 57 MSEK, motsvarande en marginal om nästan 26%. Q3 bjöd nästan uteslutande på ett fortsatt starkt momentum för oss, enda missräkningarna var några händelser för vårt nyförvärvade bolag Vetio, bland annat ett större elavbrott som stoppade produktionen, och förskjutningar i den asiatiska exporten av ProDen PlaqueOff®. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt med 34 MSEK och visar på att vi kan växa utan att bygga kundfordringar och balansräkning.”

 – Håkan Lagerberg, CEO, Malmö 28 Oktober 2021

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2021

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 221 108 TSEK (69 566 TSEK), motsvarande en ökning om 218%
 • Operationell EBITDA uppgick till 57 020 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,5%. Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av Vetio om 13 960 TSEK
 • Operationell EBIT uppgick till 57 067 TSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 25,6%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till -1%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43 060 TSEK (20 870 TSEK), motsvarande en ökning om 106% respektive en EBITDA-marginal om 19,3% (30,0%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 43 107 TSEK (18 642 TSEK), motsvarande en ökning om 131% respektive en EBIT-marginal om 19,3% (26,8%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 630 TSEK (14 497 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 118 038 475 aktier 0,25 SEK (0,17 SEK)*
 • Per den 30 september 2021 uppgick likvida medel till 138 070 TSEK (408 661 TSEK)

Första 9 månaderna: 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 515 237 TSEK (139 306 TSEK), motsvarande en ökning om 270%
 • Operationell EBITDA uppgick till 141 904 TSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 27,4%. Justeringarna avser kostnader i samband med förvärven om 15 858 TSEK
 • Operationell EBIT uppgick till 138 184 TSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 26,7%
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 21%
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 126 046 TSEK (38 724 TSEK), motsvarande en ökning om 226% respektive en EBITDA-marginal om 24,3% (27,8%)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 122 326 TSEK (35 027 TSEK), motsvarande en ökning om 249% respektive en EBIT-marginal om 23,6% (25,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 88 965 TSEK (28 083 TSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 109 862 347 aktier 0,81 SEK (0,34 SEK)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89 544 TSEK (20 444 TSEK)
 • Valutakursvinster uppgick till 8 196 TSEK

*Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av den ledande Nordamerikanska CDMO-koncernen Vetio vilken offentliggjordes 28 juni 2021
 • Holden2, LLC byter namn till Pet MD Brands, LLC för att reflektera bolagets fokus och engagemang för husdjur
 • Swedencare AB (publ) tecknar licensavtal med Dr. Pol, den karismatiska och berömda veterinären och stjärnan i National Geographic WILD’s Reality tv-serie ”The incredible Dr. Pol”.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Swedencare AB (publ) förvärvar amerikanskt logistikbolag för e-handel av djurhälsoprodukter den 1 oktober. Köpeskillingen om totalt cirka 41,1 MSEK erlades genom en kontantlikvid om cirka 24,6 MSEK och en apportemission om cirka 16,5 MSEK.
 • Investerar kontakt

  Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!