Hållbarhet

Swedencares ambition är att miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i hela vår verksamhet.

Vi ska följa rådande miljölagar och regler och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete. Vi ska hushålla med råvaror och energikällor och sträva efter att använda sådant av förnybart ursprung. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö-och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi utnyttjar de möjligheter som finns för återvinning av papper, plast, glas och metall samt använder energisnåla alternativ på våra kontor.

Vi baserar vårt hållbarhetsarbete på de globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN:s generalförsamling. Vår kärnverksamhet och vår mission har varit utgångspunkten för vilka av de globala mål vi ska fokusera vårt arbete och våra insatser på.

Swedencares Hållbarhetspolicy

Swedencares Globala mål

Vi väljer hållbara lösningar och alternativ

Som producent har vi ett extra stort ansvar att vidta åtgärder för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Swedencare är anslutna till FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, före detta REPA), ett rikstäckande insamlingssystem för förpackningar. Det betyder att vi fullgör vårt producentansvar och är med och betalar för de allmänna återvinningsstationer där man kan lämna våra kartonger och förpackningsmaterial. Vi ser även över alla våra förpackningar och ingående komponenter för att hitta mer miljövänliga alternativ.

Vi mailar fakturor och följesedlar till kund istället för att skriva ut på papper, använder kartong av återvunnet papper som emballage och minskar åtgången av förpackningsmaterial och leveranser genom att ha varor på lager och skicka i en leverans istället för flera delleveranser

Något som även medför positiv påverkan på miljön är de insatser vi gör inom vårt sociala ansvar. Genom att skänka produkter med kort hållbarhet samt produkter med skadad eller utgångna förpackningar till olika husdjursorganisationer och hem för hemlösa hundar som bedrivs på ideell basis kommer våra produkter till användning istället för att slängas. Förutom att hjälpa utsatta djur minskar det belastningen på miljön.

Vi skyddar haven

Råvaran till vår huvudprodukt har sedan 2017 uppfyllt alla krav för att kallas ekologisk och har därför DEBIO-märkningen, som är en norsk märkning för ekologisk produktion. 2020 blev vårt ProDen PlaqueOff®-pulver även ekologiskt certifierat av Irish Organic Association. Vår råvara skördas hållbart i speciellt utvalda områden i de iskalla vattnen utanför Norge och polcirkeln, i en av de renaste platserna på jorden. Vår leverantör har skördat råvaran i mer än 80 år i en strikt process med teknik och verktyg som är så avancerade att de lämnar miljön helt opåverkad. Efterprocessen sker i nära anslutning till där råvaran skördas för att hålla alla egenskaper intakta.

Vi har tillsammans med vår leverantör utvecklat denna unika process för att erhålla en produkt med ren och hög kvalitet och med största möjliga effekt på munhälsa. Att värna om havet och marina resurser ligger oss därför extra varmt om hjärtat. Ett initiativ vi tagit inom detta område är att bli så kallade kusträddare. Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Samtidigt är det ett problem vi alla kan hjälpa till att lösa. Från kust till kust hindrar vi skräp från att hamna i havet, en påse i taget. Ju fler vi blir, desto större skillnad kan vi göra.

Vi bidrar till ett mer jämlikt samhälle

Vi betonar betydelsen av mångfald, inkludering och jämställdhet och dess betydelse för den ekonomiska tillväxten i vårt företag samt för att anställa och behålla skickliga medarbetare. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och det är en förutsättning för en hållbar utveckling. Som ett resultat av detta består Swedencare Group av 43 % män och 57 % kvinnor. På ledande positioner är fördelningen 53 % män och 47 % kvinnor.

Vi stödjer kvinnor genom att sponsra organisationer vars målsättning är att belöna excellens och inspirera unga kvinnor i industrin. En av dessa organisationer är Feather in Her Cap som skapades för att uppmärksamma kvinnor som gör starka avtryck i djurhälsobranschen.

Vad gör vi idag?

Miljö/Reduktion av vårt koldioxidavtryck

Vi identifierar vilka möjligheter gruppen har till att reducera påverkan som vår organisation har på miljön. Vi tar vårt ansvar till att reducera vårt koldioxidavtryck därav har vi åtagit följande åtgärder:

 • Vi reducerar energikonsumtion genom att använda LED- och ECO-belysning, smarta sensorer (sensorövervakning) och batteridrivna truckar. Vi är också medvetna av användandet av våra maskiner och ljus genom att stänga av dessa när dem inte används.
 • Vi reducerar vattenkonsumtion genom att installera filter/vattenkylare i våra anläggningar vilket har resulterat i en betydande reduktion av användandet av plastflaskor och muggar.
 • Vi tar initiativ för att reducera mängden förpackningsmaterial och leveranser genom att ha varor i lager och skicka i bulk istället för flera delleveranser.
 • Vi packar våra produkter i grupper vilket gör att vi effektivt kan utnyttja utrymmet hos transportören och minska behovet av fyllnadsmaterial. När möjligheten finns använder vi oss även av ”Master Packing” där vi packar i större kartonger.
 • Vi är anslutna till FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), ett svenskt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar. Det innebär att vi fullgör vårt producentansvar och är med och bekostar de allmänna återvinningsstationerna där du kan lämna våra kartonger och förpackningsmaterial.
 • Vi producerar miljövänliga skopor, gjorda av majsstärkelseplast, som används för att mäta produkten som ges till husdjuret för vår huvudprodukt ProDen PlaqueOff® Powder. Vi använder dessa skopor för att minska koldioxidavtrycket som lämnas av fossilbränsleplast. Vår ambition är att fortsätta implementera mer miljövänlig förpackning.
 • Vi planterar träd som bidrar till att minska dem redan existerande växthusgaserna. Vi är inte bara ansvariga i de åtgärder vi vidtar för att förhindra miljöpåverkan, utan vi försöker också minska dem redan existerande föroreningarna.
 • Vi använder återanvändbara lagercontainrar och pallar. Genom att ta dem i bruk igen minskar vi den påverkan vi har på miljön. 
 • Vi återvinner som en del av vårt dagliga liv. När det är möjligt återvinner vi våra förpackningar och de papper som används i organisationen. Dessutom sänker vi pappersförbrukningen genom att så långt som det är möjligt mejla våra fakturor och följesedlar till kunderna istället för att skriva ut dem på papper.
 • Vi minskar vårt resande genom att använda digitala möten när det är möjligt och lämpligt. När vi reser optimerar vi det genom att besöka kunder i ett närområde samtidigt.
 • Vi minskar transportpåverkan genom att samla beställningar till tillverkningsanläggningar samt få en löpande prognos från stora kunder för att kunna samla leveranser och undvika mindre beställningar.
 • Vi planerar våra verksamheter till platser med bättre logistik som erbjuder kollektivtrafik för anställda och partners för att ytterligare minska påverkan på miljön samt erbjuda mer miljövänliga fraktalternativ.
 • Vi går mot en elbilsflotta för att skapa en mer hållbar planet. Elbilar är inte bara mer miljövänliga genom att de inte har några gasutsläpp, de behöver också mindre service på grund av mindre rörliga delar än en bensin- eller dieselbil.
 • Vi använder energi från en kompostanläggning i närheten av vår produktionsanläggning som levererar AC och el. Detta ger oss förnyad energi från en lokal källa för att driva vår verksamhet.

Social

 • Vi betonar betydelsen av mångfald, inkludering och jämställdhet och dess betydelse för ett företags ekonomiska tillväxt samt för att anställa och behålla skickliga medarbetare. Som ett resultat av detta är vi i vår globala organisation stolta över att representera en arbetsstyrka med många bakgrunder och etniciteter. Dessutom är idag 57 % av våra anställda kvinnor och 43 % män. I våra ledande positioner har vi en fördelning på 47 % kvinnor och 53 % män.
 • Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är därför vi stödjer kvinnor genom att sponsra organisationer som syftar till att både belöna excellens och inspirera unga kvinnor i branschen. En av dessa organisationer vars målsättning är att belöna excellens och inspirera unga kvinnor i industrin. En av dessa organisationer är Feather in Her Cap som skapades för att uppmärksamma kvinnor som gör starka avtryck i djurhälsobranschen
 • Vi donerar våra produkter med kort hållbarhet samt produkter med skadad eller utgången förpackning till lokala djurhem, välgörenhetsorganisationer och räddningsorganisationer. Genom att använda våra produkter och begränsa avfallet bidrar vi till både djurens välbefinnande och till att minska vår miljöpåverkan.
 • Vi sponsrar flera djurräddningscenter och ideella djurorganisationer.
 • Vi är en del av Kusträddarna vilket innebär att vi på årsbasis hjälper till att städa havet då det är en källa till den aktiva ingrediensen i en av våra flaggskeppsprodukter.

 

Uppförandekod – Swedencares anställda

Uppförandekod – Swedencares leverantörer

Visselblåsarfunktion

Vi är hållbara och ansvarsfulla

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om incidenter, händelser eller felaktigt agerande som kan påverka medarbetare, vår organisation, samhället eller miljön.

Medarbetare och andra uppmuntras att rapportera misstänkta fall av tjänstefel eller oetiskt beteende inom Swedencare Group. Anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar – eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, inom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Du behöver inte ha några bevis som styrker dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Swedencare Groups whistleblowing-funktion möjliggör helt anonym rapportering av eventuella problem eller potentiella brister i efterlevnad via webbformulär. Det är viktigt att inkludera information om var den aktuella incidenten inträffade och vem den berör.

Hur det fungerar

 • Inlämnad uppgift kommer att hanteras, utredas och följas upp ordentligt och diskret med möjlighet till anonymitet och konfidentialitet under hela processen
 • Om du rapporterar via vårt webbaserade verktyg kan du följa ditt ärende via portalen
 • Det är frivilligt att dela dina personuppgifter, men kom ihåg att detta gör dig icke-anonym
 • Alla slags repressalier mot en visselblåsare är ett brott mot Swedencare Groups uppförandekod och kommer inte att tolereras.
 • Alla rapporter kommer att tilldelas ett unikt ärendenummer och du kommer att få en verifieringskod för att bekräfta mottagandet av din anmälan. Observera att du behöver använda denna verifieringskod för att komma åt ärendet för att skicka in ytterligare information eller för att få feedback om ärendet.

Besök vår visselblåsarkanal här