Hållbarhet Swedencare

Hållbarhet

Swedencares ambition är att hållbarhet ska ingå som en naturlig del i hela vår verksamhet. För oss betyder hållbarhet att vi långsiktigt tar ansvar för den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som vår verksamhet har på vår planet. Vi arbetar med att implementera en struktur som säkerställer att vi så långt som möjligt minskar vår påverkan.

Våra fokusområden

Ansvarfull styrning

Swedencares verksamhet ska bedrivas med respekt och ansvar för kunder, medarbetare, miljö och samhälle samtidigt som vi ställer tydliga krav mot partners och leverantörer.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång

Engagerade medarbetare skapar hållbarhet.

Hållbar värdekedja från producent och produkt till slutkund

Vi ska minska vår påverkan på miljö och klimatet.

Hållbarhetsstyrning

Ledningen har det övergripande ansvaret för Swedencares hållbarhetsfrågor och det löpande hållbarhetsarbetet. Utöver lagkrav arbetar styrelse och ledning tillsammans för att implementera riktlinjer för hur bolaget agerar som ansvarsfull arbetsgivare och företag. Moderbolaget Swedencare AB ansvarar för framtagandet av ett ramverk för hållbarhet på koncernnivå genom policys och styrdokument. Vi har tagit fram en:

 • Hållbarhetspolicy som anger vägledning till medarbetare och dotterbolag inom koncernen kring hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar som är viktiga
 • Uppförandekod för våra anställda  som anger vägledande principer avseende etik, antikorruption, mänskliga rättigheter samt socialt och miljömässigt ansvarstagande
 • Uppförandekod för leverantörer som ställer tydliga krav kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Swedencares Hållbarhetspolicy
Swedencares Uppförandekod 
Swedencares Uppförandekod för leverantörer

Globala målen

Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i de globala utvecklingsmålen som antagits av FN:s generalförsamling med syftet att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla, senast 2030. Vi har valt att fokusera på de fem mål där vi bedömer att vi som producent av hälsovårdsprodukter för husdjur har en direkt eller indirekt inverkan och som kan påverka utvecklingen i hela värdekedjan; jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt hav och marina resurser.

Vi bidrar till ett mer jämlikt samhälle

Swedencare bidrar till ett mer jämlikt samhälle genom att aktivt arbeta för ökad mångfald, inkludering och jämställdhet. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling. Vi stödjer kvinnor genom att sponsra organisationer som syftar till att både belöna excellens och inspirera unga kvinnor i branschen. En av dessa organisationer är Feather in Her Cap som skapades för att uppmärksamma kvinnor som gör starka avtryck i djurhälsobranschen. Idag består Swedencare av 51% män och 49% kvinnor.

Motiverade medarbetare är vår viktigaste tillgång

Vi arbetar med löpande förbättringsarbete på arbetsmiljöfrågor för att främja god hälsa och säkerhet. Vi är ett flexibelt företag anpassat efter det nya arbetslivet. Vi stärker lokalsamhället där våra produktionsanläggningar finns genom att vara en aktiv lokal
arbetsgivare där vår personal och underentreprenörer är från närområdet. Det är positivt för orten och det lokala näringslivet.

Mål 8

Vi väljer hållbara lösningar och alternativ

Swedencare vill öka hållbarhetsprestandan över hela produktens livscykel för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar för att våra leverantörer ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete i linje med företagets uppförandekod för leverantörer. Vi arbetar aktivt med våra förpackningar och använder oss av förnybart material där möjligt.

Klimat och miljö

Som producent har vi ett extra stort ansvar att vidta åtgärder för att minska vår negativa påverkan på klimat och miljö. Vi arbetar aktivt med att minska koldioxidavtrycket från godstransporter och energiförbrukning. Vi minskar mängden förpackningsmaterial i godstransporter samt effektiviserar våra leveranser. Vi är medvetna om vår energiförbrukning och har under 2022 börjat mäta koncernens konsumtion samt ta reda på vilka energikällor som används i gruppen. Vi har även börjat investera i förnybar energi genom att installera solpaneler i vår produktionsenhet i Irland. Swedencare strävar till att minska elkonsumtionen samt öka andelen nyttjad förnybar energi i koncernen.

Mål 13

Vi skyddar haven

Att värna om havet och marina resurser ligger oss varmt om hjärtat då råvaran till vår orginalprodukt, ProDen PlaqueOff®, skördas hållbart utanför Norge och polcirkeln, i en av de renaste platserna på jorden.  Utöver algen A.N ProDen®, använder vi oss även av odlad laxolja och asjovisolja i våra produkter. För oss är det viktigt att vi har en minimal klimatpåverkan därför är laxoljan vi använder odlad och produkter som innehåller asjovisolja, vilka produceras av NaturVet certifierade av Friend of the Sea, ett projekt från World Sustainability Organization för certifiering av hållbara skaldjurs-, fiske- och vattenprodukter.

2022 i korthet

Under 2022 har arbetet inletts för att implementera ett genomgripande hållbarhetsarbete.

 • Vi har arbetat med att utveckla ett ramverk som ger oss en stabil grund att utgå från i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.
 • Vi har tagit fram uppförandekoder för anställda och leverantörer.
 • Vi använder förnybara energikällor (sol, vind och biomassa) där möjligt.
 • Vi reducerar energikonsumtion genom att använda LED- och ECO-belysning, smarta sensorer (sensorövervakning). Vi är också medvetna av användandet av våra maskiner och ljus genom att stänga av dessa när dem inte används.
 • Vi tar initiativ för att reducera mängden förpackningsmaterial och leveranser genom att ha varor i lager och skicka i bulk istället för flera delleveranser.
 • Vi använder återanvändbara lagercontainrar och pallar. Genom att ta dem i bruk igen minskas miljöpåverkan.
 • Vi har genomfört workshops och genomgångar av utvalda globala hållbarhetsmål och fokusområden.
 • Vi har tagit fram en hållbarhetspolicy som ger riktlinjer till hur hållbarhet ska bedrivas inom Swedencare.
 • Vi har installerat solpaneler i vår produktionsanläggning i Irland
 • Vi justerar inomhustemperaturen under säsongerna för att minska energiförbrukningen.
 • Vi packar våra produkter i grupper vilket gör att vi effektivt kan utnyttja utrymmet hos transportören och minska behovet av fyllnadsmaterial. När möjligheten finns använder vi oss även av ”Master Packing” där vi packar i större kartonger.
 • Vi producerar miljövänliga skopor, gjorda av majsstärkelseplast, som används för att mäta produkten som ges till husdjuret för vår huvudprodukt ProDen PlaqueOff® Powder. Vi använder dessa skopor för att minska koldioxidavtrycket som lämnas av fossilbränsleplast. Vår ambition är att fortsätta implementera mer miljövänlig förpackning.
 • Vi har upprättat och skickat ut enkäter till alla våra dotterbolag för att både informera dem om vårt arbete, förväntningar och mål samt följa upp deras hållbarhetsarbete.
 • Vi har tagit fram en visselblåsarfunktion för att tidigt fånga upp varningssignaler och därigenom minska risker
 • 74% av alla våra truckar är batteridrivna vilket minskar gruppens förbrukning av fossila bränslen.
 • Våra produktionsanläggningar följer protokoll med kriterier för hållbar utveckling av nya produkter.
 • Vi minskar vårt resande genom att använda digitala möten när det är möjligt och lämpligt. När vi reser optimerar vi det genom att besöka kunder i ett närområde samtidigt.
 • Vi minskar transportpåverkan genom att samla beställningar till tillverkningsanläggningar samt få en löpande prognos från stora kunder för att kunna samla leveranser och undvika mindre beställningar
 • Vi reducerar vattenkonsumtion genom att installera filter/vattenkylare i våra anläggningar vilket har resulterat i en betydande reduktion av användandet av plastflaskor och muggar.
 • Vi är anslutna till FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), ett svenskt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar. Det innebär att vi fullgör vårt producentansvar och är med och bekostar de allmänna återvinningsstationerna där du kan lämna våra kartonger och förpackningsmaterial.
 • Vi återvinner som en del av vårt dagliga liv. När det är möjligt återvinner vi våra förpackningar och de papper som används i organisationen. Dessutom sänker vi pappersförbrukningen genom att så långt som det är möjligt mejla våra fakturor och följesedlar till kunderna istället för att skriva ut dem på papper.
 • Vi går mot en elbilsflotta för att skapa en mer hållbar planet. Elbilar är inte bara mer miljövänliga genom att de inte har några gasutsläpp, de behöver också mindre service på grund av mindre rörliga delar än en bensin- eller dieselbil.

Vägen framåt 2023

Under 2023 kommer Swedencare fokusera på att implementera ett koncerngemensamt förhållnings- och arbetssätt. Vi kommer påbörja arbetet med att samla in och analysera data från hela koncernen, våra leverantörer och samarbetspartners för att veta vilken påverkan vår verksamhet har på klimatet och miljön. När analysen är genomförd kommer vi ha en fullständig bild på bolagets befintliga klimatavtryck vilket blir utgångspunkten till våra konkreta hållbarhetsmål.

 

Vi kommer fokusera på att:

 • Utveckla och precisera koncernens övergripande hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmål
 • Utveckla gruppens hållbarhetsarbete, kvalitetssäkra processer och se över policys och styrdokument
 • Genomföra intressentdialoger med fokus på hållbarhetsfrågor
 • Strukturera arbetet med kommande hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI:s rapporteringsstandard
 • Få våra leverantörer att skriva under vår uppförandekod
 • Genomföra LCA (Livscykelanalyser) på bolagets nyckelprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Utveckla processer och rutiner för att på ett effektivt sätt löpande samla in hållbarhetsdata från alla dotterbolag
 • Genomföra medarbetarundersökningar

 

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag, läs mer om vår visselblåsarfunktion här