Bolagsstyrning

Valberedningen består av följande personer:

  • Håkan Svanberg, representerande Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Heinz-Juergen Bertram, representerande Symrise AG
  • Anna Magnusson, representerande Första AP-fonden

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 4 mars 2024 till valberedningen@swedencare.se eller följande adress:

Att: Valberedningen

Swedencare AB

Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41

205 12 Malmö

Principer för valberedning

Bolaget ska i god tid på bolagets webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningen består av tre största aktieägarna per den 30 september 2023. Föregående års valberedningsordförande kontaktar och bekräftar vilka som blir representanter för de tre största aktieägarna som ska delta i valberedningen.

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och dotterbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Dotterbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga dotterbolag vilka ansvarar för produktion, försäljning och marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Dotterbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt rapportering och konsolidering-system. Genom dotterbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundpreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Dotterbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland, USA, Kanada och Italien.

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tillsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tillsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

 

Håkan Svanberg

Styrelseordförande sedan 2022 – född 1957

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB samt CYTO 365.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*: 23 077 775


Johan Bergdahl

Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

Styrelseordförande i BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, IB förvaltning AB, JCC Group AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Sibe förvaltning AB, Sjödins Stenhuggeri, Casa del Padel Bettorp.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*: 7 526 755


Heinz-Jürgen Bertram

Styrelseledamot sedan 2023 – född 1958.

VD av Symrise AG och dessförinnan styrelsemedlem av Symrise mellan 2006 – 2021. Anställd av Symrise sedan 2003 och haft ett flertal ledande befattningar inom företaget såsom Global Head of Aroma Chemicals Division, Global Head of Operations och Global Head of Flavor & Nutrition. Kemiexamen och PhD i kemi från universitetet i Hannover.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*:


Sara Brandt

Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963

Senior företagsrådgivare och tidigare vice VD Almi AB. Dessförinnan innehaft flertalet ledande befattningar som VD Berner Nordic och Coca-Cola AB, vice VD Cederroth Nordic och en mångårig erfarenhet från Unilever Norden och UK. Bred operativ- och styrelseerfarenhet från svenska och internationella B2C och B2B företag med fokus på hållbar tillväxt och utveckling samt från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa, internationell distributörsverksamhet och finansiella tjänster. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare styrelseledamot i bl. a. Almi Invest GreenTech, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, ClearOn och Moberg Pharma.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*: 5 500


Thomas Eklund

Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967

Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.

Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ), Immedica Pharma AB samt Mabtech AB.

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Surgical Science AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*: 953 582


Jean-Yves Parisot

Styrelseledamot sedan 2022 – född 1964

President för segmentet Taste, Nutrition & Health samt styrelseledamot på Symrise Group. Styrelseordförande för Probi och VetagroSup och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Diana, Air Liquide, Danisco, Rhodia Food, Rhône-Poulenc, Rhône Mérieux – Mérial och Pfizer Animal Health. Doktor i Veterinärmedicin från National Veterinary School of Lyon (VetAgroSup – France) och har en MBA från HEC-ISA (Frankrike).

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*:


Ulrika Valassi

Styrelseledamot sedan 2022 – född 1967

Styrelsemedlem och senior företagsrådgivare. Tidigare kreditchef för Landshypotek Bank och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom SEB koncernen och senast varit delaktig i DBT’s uppstartsår. Lång erfarenhet av bank- och finansmarknader, strukturella investeringar och företagsutveckling. För närvarande styrelsemedlem i Ålandsbanken Abp och Sparbanken Sjuhärad. Civilekonom från Uppsala universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*: 2 000


* Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav för styrelse och ledning per 2023-12-31.

Håkan Lagerberg

CEO

Håkan har den ledande positionen sedan 2014. Håkan har internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Kandidatexamen i internationell rätt från Lunds Universitet. Post graduate internationell handelsrätt från Torinos universitet i Italien.

Han är även styrelseordförande i One CC AB, styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB, Mastan AB samt styrelseuppdrag i Swedencares dotterbolag.

Innehav*: 5 675 202


Jenny Graflind

CFO

Jenny är anställd och innehar ledande position sedan 2017.

En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.

Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE Sports AB, det egna bolaget Tammeo AB samt styrelseuppdrag i Swedencares dotterbolag.

Innehav*: 175 000


John Kane

Production Director

John har den ledande positionen sedan 2022 och har varit anställd för produktionsanläggningarna Vetio sedan 2015. John har över 28 års erfarenhet som VD och VP/GM för offentliga och privata företag inom specialkemikalier, mänsklig näring och djurhälsa. Innan djurhälsa arbetade John för Balchem Corporation och hanterade deras verksamhet inom mänsklig näring och hälsa.

Civilingenjör i kemiteknik från Villanova University och MBA från Wilmington University.

Styrelseledamot i Sabai Global

Innehav*: 51 972


Brian Nugent

Commercial Officer Nordamerika

Brian har den ledande positionen sedan 2022 och har varit anställd för dotterbolaget StratfordCare USA Inc. sedan 2011. Brian har över 20 års erfaranhet som grundare, COO och VD av flertalet framgångsrika djurhälsobolag i USA. Innan Brian började arbeta inom djurhälsa arbetade han som operativ chef för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).

Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Innehav*: 325 000


Laszlo Varga

Commercial Officer Europa

Laszlo har den ledande positionen sedan 2023. Laszlo har lång internationell erfarenhet av ledande positioner i företag med fokus på direktförsäljning mot konsument bl.a som VD för deWiz Golf, Gents och Euroflorist.

Bachelor of Arts Communication från San Diego State University.

Styrelseledamot i CoolStuff AB.

Innehav: 12 500


* Innehav vid 2023-12-31.

Europa

Loïc Dufour

Country manager i dotterbolaget Swedencare France SARL (tidigare Buccosanté)

Loïc är anställd sedan 2021.

Över 14 års erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och säljteamhantering inom husdjurssektorn i Frankrike.

Marknadsföringslicens, IUT Lens.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Chris Jones

VD i dotterbolaget Nutravet UK LTD

Chris är anställd sedan 2021.

Över 10 års erfarenhet inom kosttillskottbranchen som bl.a. Operations Director för en av Storbritanniens ledande näringstillverkare.

Kandidat i företagsekonomi från Lancaster University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 6 431


John Leonard

VD i dotterbolagen Swedencare UK LTD samt Swedencare Ireland LTD

John är anställd sedan 2004.

Över 20 års erfarenhet från munhälsobranchen som bl.a. säljchef på TePe och Colgate samt utvecklingschef på CTS dental.

HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 349 546


Ioanna Psychogiou

Country Manager i dotterbolaget Biovet I.K.E

Ioanna är anställd sedan 2012.

Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.

Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 156 790


David Ryder

VD i dotterbolaget Custom Vet Products Ltd

David är anställd sedan 2012.

Över 17 års erfarenhet av försäljningsledning och marknadsföring inom djurhälsobranschen.

Master i datorkunskap och affärsinformationssystem från Liverpool John Moore’s University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 620 095


Raquel Tosca

Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

Raquel är anställd sedan 2019.

En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Sabine Uhde

Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

Sabine är anställd sedan 2015.

Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.

Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 700


Renato della Valle

VD i dotterbolaget Innovet Italia SRL

Renato är anställd sedan 1996.

Grundare och VD för Innovet sedan 1996. Renatos erfarenhet är huvudsakligen att utveckla och marknadsföra smådjursprodukter som är receptfria.

Gymnasieexamen i jordbruk.
Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 606 799


USA

Tim Ackerman

VD för dotterbolaget Fulfillment Advantage Ventures INC (FAV)

Tim är anställd sedan 2021.

En stark bakgrund inom detaljhandel och onlinedistribution samt försäljning. Erfarenhet inom licensierade produkter och förbrukningsvaror.

MBA från Fairleigh Dickenson University och en BS i marknadsföring från Rider University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Manuel Aguiar

General Manager I dotterbolaget Vetio South

Manuel har varit anställd sedan 2002. Över 28 års erfarenhet inom läkemedels- och djurhälsoindustrin med olika roller och befattningar i Kanada, där han deltog i utformningen och driftsättningen av Vetio Norths tillverkningsanläggning. Manuel flyttade till Vetio South år 2021, där han ansvarar för både livsmedels- och läkemedelsanläggningarna.

Bakgrund inom analytisk kemi från Dawson College & Concordia University.

Inga andra uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 78 640


Lynn_Bowgren_Swedencare

Lynn Bowgren

VD i dotterbolaget RX Vitamins Inc.

 Lynn är anställd sedan 2021.

Över 25 års erfarenhet inom djurhälsobranschen, i en mängd olika kapaciteter med erfarenhet av tillverkning, veterinärdistribution, marknadsföring och läkemedelsförsäljning. Tidigare Senior Account Manager för Covetrus, tidigare känd som Henry Schein Animal Health. Lynn har en stark bakgrund inom försäljning, marknadsföring, kommunikation och varumärkeshantering. Grundare och VD för Axiom sedan 2021.

Inga övriga uppdrag

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Alain R Dugal

General Manager i dotterbolaget Vetio North

Alain har varit anställd sedan 2021. Över 29 års erfarenhet av alla aspekter av verksamhets-/fabriksledning inom läkemedel/kosmetik/livsmedel.

Examen i molekylärbiologi och biokemi från Concordia University samt verksamhetsledning från Hautes Études Commerciales i Montréal.

Inga andra uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


 

Geoff Granger

CEO i dotterbolaget NaturVet

Geoff är anställd sedan 2023.

Över 28 års erfarenhet av ledande befattningar inom ledande nationella stora detaljhandelskedjor på den amerikanska marknaden. Tidigare jobbade på Petco och drev strategiska prioriteringar för deras kategorier inom husdjurshälsa och välmående.

Examen i statsvetenskap från University of California, Los Angeles (UCLA).

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.

 


Ed Holden

VD i dotterbolaget Pet MD Brands LLC

Ed är anställd sedan 2011.

Över 10 års erfarenhet av online-marketing och eCommerce. Grundare och VD för Pet MD Brands sedan 2011.

Examen från Loras College i Management Information Systems.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 218 334


Jim Van Proosdy

Chief Operations Officer i dotterbolaget Stratford Care

Jim är anställd sedan 2022.

 Över 41 års erfarenhet inom djurhälsa, ledande befattningar på företag som Bayer, Merial, Boehringer Ingelheim, Jurox, MAI och Virbac. Under Jims yrkeserfarenhet har han haft befattningar inom försäljning, marknadsföring, verksamhet och allmän ledning. Dessa erfarenheter har omfattat alla produktions- och sällskapsdjursarter och segment inom branschen. 

Examen i utbildning från University of Wisconsin.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Martin Shimko

VD i dotterbolaget Swedencare USA INC. samt Swedencare Tillverka Inc.

Martin är anställd sedan 2005.

En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.

Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 1 325 000


* Innehav vid 2023-12-31

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 29 april 2021

Vid årsstämman 2022 utsågs auktoriserade revisionsfirman Deloitte AB för en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2023.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för tredje kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Maria Ekelund
Huvudansvarig revisor.
Auktoriserad revisor på Deloitte AB.
Revisor i koncernen sedan 2023.

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!