Visselblåsar­funktion

Vi är hållbara och ansvarsfulla

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om incidenter, händelser eller felaktigt agerande som kan påverka medarbetare, vår organisation, samhället eller miljön.

Medarbetare och andra uppmuntras att rapportera misstänkta fall av tjänstefel eller oetiskt beteende inom Swedencare Group. Anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar – eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, inom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Du behöver inte ha några bevis som styrker dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Swedencare Groups whistleblowing-funktion möjliggör helt anonym rapportering av eventuella problem eller potentiella brister i efterlevnad via webbformulär. Det är viktigt att inkludera information om var den aktuella incidenten inträffade och vem den berör.

Hur det fungerar

  • Inlämnad uppgift kommer att hanteras, utredas och följas upp ordentligt och diskret med möjlighet till anonymitet och konfidentialitet under hela processen
  • Om du rapporterar via vårt webbaserade verktyg kan du följa ditt ärende via portalen
  • Det är frivilligt att dela dina personuppgifter, men kom ihåg att detta gör dig icke-anonym
  • Alla slags repressalier mot en visselblåsare är ett brott mot Swedencare Groups uppförandekod och kommer inte att tolereras.
  • Alla rapporter kommer att tilldelas ett unikt ärendenummer och du kommer att få en verifieringskod för att bekräfta mottagandet av din anmälan. Observera att du behöver använda denna verifieringskod för att komma åt ärendet för att skicka in ytterligare information eller för att få feedback om ärendet.

Besök vår visselblåsarkanal här