Swedencares ambition är att hållbarhet ska ingå som en naturlig del i hela vår verksamhet. För oss betyder hållbarhet att vi långsiktigt tar ansvar för den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som vår verksamhet har på vår planet. Vi arbetar med att implementera en struktur som säkerställer att vi så långt som möjligt minskar vår påverkan.

Våra fokusområden

Ansvarfull styrning

Swedencares verksamhet ska bedrivas med respekt och ansvar för kunder, medarbetare, miljö och samhälle samtidigt som vi ställer tydliga krav mot partners och leverantörer.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång

Engagerade medarbetare skapar hållbarhet.

Hållbar värdekedja från producent och produkt till slutkund

Vi ska minska vår påverkan på miljö och klimatet.
 

Hållbarhetsstyrning

Ledningen har det övergripande ansvaret för Swedencares hållbarhetsfrågor och det löpande hållbarhetsarbetet. Utöver lagkrav arbetar styrelse och ledning tillsammans för att implementera riktlinjer för hur bolaget agerar som ansvarsfull arbetsgivare och företag. Moderbolaget Swedencare AB ansvarar för framtagandet av ett ramverk för hållbarhet på koncernnivå genom policys och styrdokument. Vi har tagit fram en:

 

Hållbarhetspolicy som anger vägledning till medarbetare och dotterbolag inom koncernen kring hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar som är viktiga


Uppförandekod för våra anställda  som anger vägledande principer avseende etik, antikorruption, mänskliga rättigheter samt socialt och miljömässigt ansvarstagande


Uppförandekod för leverantörer som ställer tydliga krav kring mänskliga rättigheter,

arbetsmiljö och klimatpåverkan.


Swedencares Hållbarhetspolicy
Swedencares Uppförandekod 
Swedencares Uppförandekod för leverantörer
 

Globala målen

Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i de globala utvecklingsmålen som antagits av FN:s generalförsamling med syftet att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla, senast 2030. Vi har valt att fokusera på de fem mål där vi bedömer att vi som producent av hälsovårdsprodukter för husdjur har en direkt eller indirekt inverkan och som kan påverka utvecklingen i hela värdekedjan; jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt hav och marina resurser.

Vi bidrar till ett mer jämlikt samhälle

Swedencare bidrar till ett mer jämlikt samhälle genom att aktivt arbeta för ökad mångfald, inkludering och jämställdhet. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling. Vi stödjer kvinnor genom att sponsra organisationer som syftar till att både belöna excellens och inspirera unga kvinnor i branschen. En av dessa organisationer är Feather in Her Cap som skapades för att uppmärksamma kvinnor som gör starka avtryck i djurhälsobranschen. Idag består Swedencare av 52% män och 48% kvinnor.

Motiverade medarbetare är vår viktigaste tillgång

Motiverade medarbetare är vår viktigaste tillgång, vi arbetar med löpande förbättringsarbete på arbetsmiljöfrågor för att främja god hälsa och säkerhet. Vi utför medarbetarundersökning som inkluderar alla medarbetare i koncernen. Analysen är en nyckelkomponent i vårt engagemang för att förstå och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi är ett flexibelt företag anpassat efter det nya arbetslivet. Vi stärker lokalsamhället där våra produktionsanläggningar finns genom att vara en aktiv lokal arbetsgivare där vår personal och underentreprenörer är från närområdet. Det är positivt för orten och det lokala näringslivet.

Vi väljer hållbara lösningar och alternativ

Swedencare vill öka hållbarhetsprestandan över hela produktens livscykel för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar för att våra leverantörer ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete i linje med företagets uppförandekod för leverantörer. Vi arbetar aktivt med våra förpackningar och använder oss av förnybart material där möjligt.

Klimat och miljö

Som producent har vi ett extra stort ansvar att vidta åtgärder för att minska vår negativa påverkan på klimat och miljö. Vi arbetar aktivt med att minska koldioxidavtrycket från godstransporter och energiförbrukning. Vi minskar mängden förpackningsmaterial i godstransporter samt effektiviserar våra leveranser. Vi samlar in och analyserar koncernens energikonsumtion och arbetar med kartläggning av vilka energikällor som används. Vi har under 2023 investerat i att fortsätta ställa om vår maskinpark av industritruckar från fossildrivna till elektriska. Nu är 66% av våra industritruckar eldrivna. Swedencare strävar till att minska elkonsumtionen samt öka andelen nyttjad förnybar energi i koncernen.

Vi skyddar haven

Att värna om havet och marina resurser ligger oss varmt om hjärtat då råvaran till vår originalprodukt, ProDen PlaqueOff®, skördas hållbart utanför Norge och polcirkeln, i en av de renaste platserna på jorden. Även andra produkter i koncernen använder sig av råvaror från haven. Vi ser till att dessa är hållbart framtagna. Ett exempel är vårt varumärke, NaturVet® som blev certifierade av Friend of the Sea, ett projekt från World Sustainability Organization. För oss är det viktigt att hela processen med framtagandet av råvaran och produktionen av våra produkter har minimal klimatpåverkan.

2023 i korthet

Under 2023 har hållbarhetsarbetet inneburit följande:

Bolagsstyrning

 

• Vi har tagit fram och implementerat en hållbarhetspolicy som anger grundläggande principer som präglar verksamheten och relationen med omvärlden. Policyn ger också vägledning till medarbetare och dotterbolag inom koncernen kring hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och vilka värderingar som är styrande.

 

• Vi har arbetat med väsentlighetsanalysen där vi gått igenom de viktigaste hållbarhetsprioriteringarna. Väsentlighetsanalysen kommer vara grunden för vilka områden där data ska samlas in, analyseras samt rapporteras.

 

• Vi har implementerat en hållbarhetsplattform vars syfte är att samla in och analysera data från hela koncernen. Relevanta nyckeltal för att mäta och övervaka vår hållbarhetsprestanda har noggrant valts. Genom att följa dessa nyckeltal kan vi objektivt utvärdera våra framsteg och fatta informerade beslut för att optimera vårt ekologiska fotavtryck ytterligare.

 

• Vi har erhållit certifiering som ’Nasdaq ESG Transparency Partner’ från Nasdaq gällande vårt engagemang för marknadstransparens och höjda miljöstandarder. Certifieringen inkluderar ett tillhörande märke och markerar vår roll i främjandet av hållbara affärsprinciper.

 

• Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en

successionsplan vars syfte är att hantera eventuella ledarskapsövergångar och säkerställa kontinuitet. Gruppens långsiktiga framgång är nära knuten till förmågan att identifiera och utveckla talanger samt säkerställa en smidig övergång av ledarskap när det behövs.

 

Miljö- och klimatpåverkan

 

• Vi har gjort en livscykelanalys (LCA) av ProDen PlaqueOff 60g som är en av våra främst säljande produkter. Under inledningen av 2024 kommer vi att identifiera åtgärder för att minska vårt klimatavtryck, för implementation löpande under 2024 och framåt. Vi kommer fortsätta att göra LCA för utvalda koncernprodukter löpande.

 

• Vi arbetar för att minska gruppens vattenkonsumtion genom att hitta alternativa miljövänliga lösningar. Vi har introducerat en ny rengöringsprocess för kärlen i en av våra produktionsanläggningar som innebär en lägre vattenkonsumtion.

 

• Vi har fortsatt omställningen av maskinparken med industritruckar till att vara eldrivna, och har gått från 63% till 66% eldrivet under 2023. Vi har köpt in fem nya maskiner under 2023 och alla dessa är eldrivna.

 

• Vi är anslutna till FTI AB (Förpacknings- och Tidnings – insamlingen), ett svenskt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar. Det innebär att vi fullgör vårt producentansvar och är med och bekostar de allmänna återvinningsstationerna där du kan lämna våra kartonger och förpackningsmaterial.

 

• Vårt varumärke, NaturVet® blev certifierade av Friend of the Sea, ett projekt från World Sustainability Organization för certifiering av hållbara skaldjurs-, fiske och vattenprodukter.

Hälsa, säkerhet och etik

• Vi har uppdaterat och implementerat vår uppförande – kod för anställda som anger vägledande principer avseende etik, antikorruption, mänskliga rättigheter samt socialt och miljömässigt ansvarstagande.

• Vi har lanserat en visselblåsartjänst för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

• Motiverade medarbetare är vår viktigaste tillgång, vi arbetar med löpande förbättringsarbete på arbetsmiljöfrågor för att främja god hälsa och säkerhet. Under 2023 tog vi fram en medarbetarundersökning som skickades till alla medarbetare inom koncernen. Undersökningen analyserades och presenterades under året. Undersökningen visade ett högt värde på både medarbetartillfredsställelse samt villighet att rekommendera Swedencare som arbetsplats. Denna analys har varit en nyckelkomponent i vårt engagemang för att förstå och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Genom att identifiera styrkor och områden som behöver utveckling kan vi fokusera på att skapa en ännu mer givande och produktiv arbetsplats. Vidare har vi också aktivt följt upp resultaten genom att implementera åtgärder och initiativ som syftar till att adressera de specifika områden som behöver förbättring.

• Vi har tagit fram och implementerat en ny uppförandekod för leverantörer som ställer tydliga krav kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och klimatpåverkan. Vi kommer arbeta för att våra leverantörer ska följa vår uppförandekod, alternativt ha en egen uppförandekod och ett aktivt hållbarhetsarbete som uppfyller Swedencares ambitioner. Arbetet med att följa upp och utvärdera våra leverantörer sker löpande.

Samhällsengagemang

• Vårt hållbarhetsarbete grundas på FN:s globala mål, därför har vi bidragit genom donation till FN:s organisation. • Vi har sponsrat Feather in Her Cap, en organisation som uppmärksammar kvinnors bidrag inom djurhälsa.

• De allvarliga översvämningarna som drabbade regionen Emilia Romagna i Italien drabbade även många hund- och katthem som är i behov av hjälp. I samarbete med en lokal räddningsförening organiserade vi två insamlingsplatser för att hämta användbara föremål såsom filtar och husdjursmat som vi har skänkt till de drabbade hemmen.

• Vi sponsrade LaStrabassotti vandringslopp, ett icketävlingsinriktat vandringslopp, för att samla in donationer till en välgörenhetsorganisation som arbetar för att rädda Dachsund-hundar. Vi har under året även sponsrat Humane Society Petswalk/Run där Swedencare-produkter delades ut till alla deltagare.

• Vi har donerat till Déise Animal Sanctuary där många hundar, katter och hästar kommer att få specialiserat näringsstöd från vår donation denna vinter.

• Vi har återigen sponsrat Kansas City Animal Health Corridor Summit vilket är en knutpunkt för innovation för djurhälsa.

• Vi har publicerat en digital adventskalender, ett välgörenhetsinitiativ för att främja adoptioner och förbättra livskvaliteten för många skyddsbehövande hundar. För varje 100 kalendrar som är ifyllda adopterar vi på distans en av hundarna i kalendern i ett år.

Vägen framåt 2024

Under 2024 kommer Swedencare fortsätta fokusera på att analysera resultatet från datainsamlingen från hela koncernen, samt intressentdialoger med våra leverantörer och samarbetspartners för att veta vilken påverkan vår verksamhet har på samtliga områden under ESRS – Sociala, företagsstyrning och miljö/klimat. När analysen är genomförd kommer vi ha en fullständig bild på bolagets befintliga klimatavtryck vilket blir utgångspunkten till våra konkreta hållbarhetsmål.

Vi kommer fokusera på att:

• Fortsatt arbete med utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi genom att integrera den med våra affärsstrategier 

• Genomgång och kvalitetssäkring av våra hållbarhetsprocesser för att säkerställa att alla aktiviteter inom koncernen är i överensstämmelse med våra hållbarhetsrikslinjer

• Fortsatt aktivt genomförande av intressentdialoger med fokus på hållbarhetsfrågor 

• Fortsatt genomförande av Livscykelanalyser på nyckelprodukter för att bedöma och minimera deras klimat- och miljöpåverkan samt identifiera möjligheter till förbättring och innovation 

• Löpande insamling av hållbarhetsdata från hela koncernen 

• Regelbundna medarbetarundersökningar 

• Fortsätta arbetet med successionsplanering för att säkra hållbara karriärvägar och inkluderande utvecklingsmöjligheter.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag, läs mer om vår visselblåsarfunktion här